مدیریت پشتیبانی

دکتر مهدی عزتی
مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: ezatimehdi@razi.ac.ir 

تلفن: ۰۸۳۳۴۳۴۳۴۱۴ – ۰۸۳۳۴۳۴۳۴۱۳


این مدیریت شامل زیرمجموعه‌های ذیل است:

● انجمن‌های علمی دانشجویی،

● نشریات دانشگاهی،

● باشگاه دانشجویان،

● مادۀ یک ارتقاء و ترفیع اساتید و کارکنان،

●  امور اداری پرسنل حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی،

● امور مالی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی.

 

شرح وظایف :

    پشتیبانی و حمایت و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری در چارچوب آئین‌نامه‌ها و ضوابط موجود
    پشتیبانی و حمایت از طرح‌های فوق برنامه فرهنگی، اجتماعی، علمی و هنری اساتید و دانشجویان
    حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از انجمن‌های علمی - دانشجویی بر مبنای نقشه راه نسل دوم انجمن‌های علمی
    تقویت و تشکیل منظم جلسات «کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی» و ضبط، ثبت و مستندسازی مصوبات آن
    تقویت و پشتیبانی ستادی، اجرایی و مالی از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی مورد نظر دانشگاه
    توانمندسازی فعالین فرهنگی و اجتماعی از طریق تشکیل کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی مرتبط
    احیای تعاونی‌های دانشجویی فرهنگی دانشگاه با تعامل معاونت فرهنگی و اجتماعی
    حمایت و پشتیبانی فکری و اجرایی از جشنواره‌های علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و مذهبی
    جلب مشارکت روزافزون آحاد دانشجویان به ویژه نخبگان و صاحب نظران در فعالیت‌های فرهنگی
    تلاش برای پیوند فعالیت‌های فرهنگی با مسائل جامعه
    رسیدگی و پیگیری مسائل اداری حوزه معاونت فرهنگی و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا و انجام آنها
    دریافت و تنظیم اسناد مربوط به امتیازات فرهنگی اساتید گرامی و تشکیل منظم و منسجم کمیته ماده ۱ (موضوع احتساب و بررسی امتیازات فرهنگی اساتید گرانقدر)
    انتظام امور مالی و مسئولیت سامانه‌های اداری مرتبط از جمله سیاق و سامانۀ جامع فرهنگی
    مسئولیت حفظ و نگهداری اموال حوزه معاونت فرهنگی
    مسئولیت انتظام امور و برنامه‌های باشگاه دانشجویان