امورفرهنگی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه رازی

موحدیان
کارشناس خوابگاه های دانشجویی
شماره تماس: ۳4343414 داخلی 20

شرح وظایف فرهنگی خوابگاه های دانشجویی:
 

 • پشتیبانی و نظارت مستمر در کمیت و کیفیت فعالیت‌های فرهنگی خوابگاه ها
 • شناسایی نیازهای فرهنگی دانشجویان و تصمیم گیری مناسب در جهت تأمین آنها
 • انتقال و انعکاس معضلات خوابگاه و تلاش در جهت رفع آن با همکاری نهادهای زی ربط
 • پشتیبانی و حمایت همه جانبه از برنامه های تشکل فرهنگی خوابگاه (بسیج، نهاد رهبری)
 • نظارت بر اجرای مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خوابگاه ها
 • برنامه ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خوابگاه (از طریق برگزاری برنامه های آموزشی فرهنگی، هنری و..، برگزاری اردوهای درون شهری و برون شهری، اعزام به سینما و ...)
 • سازماندهی فعالیت های کمیته های فرهنگی خوابگاه
 • ارتباط با دانشجویان خوابگاهی و تعامل نزدیک با آنها در جهت شنیدن معضلات آنها و اقدام به موقع
 • برنامه ریزی جهت آموزش خوابگاهیان با هدف توانمند سازی آنها برای زندگی سالم در فضای خوابگاه
 • برگزاری طرح دانشگاه سالم و بانشاط ویژه دانشگاهیان
 • برگزاری نشست های خوابگاهی پیرامون موضوعات زندگی در خوابگاه
 • اجرای ویژه برنامه هایی برای هفته خوابگاه ها

اسامی رابطان فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی رابط فرهنگی نام خوابگاه دانشجویی سمت
نجمه سادات موسوی کوثر  رابط فرهنگی
نسرین اکبری کوثر رابط فرهنگی
زینب امانی حضرت زینب (س) رابط فرهنگی
زهرا نورمحمدی شهید مفتح  رابط فرهنگی
نازنین شاه طاهری

شهید مفتح

رابط فرهنگی
سمانه زارع شهید بهشتی رابط فرهنگی
------- شهید اشرفی رابط فرهنگی
------ شهید مطهری(ره) رابط فرهنگی