کارشناس تشکل های اسلامی دانشجویان: قدسی موحدیان

آدرس الکترونیکی: mgh۹۵۴۶۱@gmail.com

شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ داخلی ۱۹