دکتر طهماسب علی پوریانی

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: t.alipour@razi.ac.ir


تلفن: 08334343414 – 08334343413