دکتر احسان امیری

 

سمت: مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: e.amiri [at] razi.ac.ir

تلفن: 08334343414 – 08334343413