•  برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی-ایرانی انقلابی در همة سطوح دانشگاه
  • برنامه ریزی، اعتمادسازی و طراحی استراتژی مطلوب برای جذب، جلب و تقویت مشارکت دانشگاهیان در عرصة فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی
  • برنامه ریزی به منظور حسن اجرای سیاست های راهبردی معاونت فرهنگی وزارت عتف در چارچوب آیین نامه ها و شیوه نامه های مصوّب وزارت ذکر شده و مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • برنامه ریزی برای تقویت روحیة اعتماد به نفس، خودباوری و همچنین تحکیم و تقویت روحیة همفکری و کارجمعی میان دانشجویان از طریق تشویق و حمایت از سازماندهی آنان در کانون ها، تشکل ها و نشریات دانشجویی
  • برنامه ریزی برای توسعه و تعمیق برگزاری کرسی های آزاداندیشی و تنوع بخشیدن به موضوعات مهم که یکی از ضرورت های جامعه بوده و مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است.
  • برنامه ریزی به منظور گسترش کمی و کیفی فعالیت های هنری و مذهبی
  • برنامه ریزی برای اعتلای فرهنگ انتقاد، نقدپذیری و گفت و گو در زمینه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی از طریق برگزاری کارگاه ها، جلسات، سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور صاحب نظران ذیربط
  • تشکیل اتاق های فکر به منظور استفاده از پتانسیل های متنوع و متعدد موجود در دانشگاه در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و غیره
  • تقویت ارتباط مستمر، پویا و متقابل بین جامعة روحانیت و جامعة دانشگاهی
  • تلاش در جهت گسترش بیشتر فضای باز سیاسی و فرهنگی برای فعالیت های دانشجویی از طیف ها و سلیقه های قانونی متنوع
  • بررسی و شناسائی موانع و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و شیوه های حل آنها از طریق مجموعه امکانات علمی، پژوهشی و مالی دانشگاه