• پشتیبانی و حمایت و اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و هنری در چارچوب آئین نامه ها و ضوابط موجود
 • پشتیبانی و حمایت از طرح های فوق برنامه فرهنگی، اجتماعی، علمی و هنری اساتید و دانشجویان
 • حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از انجمن های علمی - دانشجویی بر مبنای نقشه راه نسل دوم انجمن های علمی
 • تقویت و تشکیل منظم جلسات «کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی» و ضبط، ثبت و مستندسازی مصوبات آن
 • تقویت و پشتیبانی ستادی، اجرایی و مالی از برگزاری کرسی های آزاداندیشی مورد نظر دانشگاه
 • توانمندسازی فعالین فرهنگی و اجتماعی از طریق تشکیل کارگاه های آموزشی و سخنرانی های فرهنگی، اجتماعی و علمی مرتبط
 • شناسایی نهادهای فرهنگی و برقراری ارتباط با این نهادها
 • احیای تعاونی های دانشجویی فرهنگی دانشگاه با تعامل اداره کل فرهنگی
 • حمایت و پشتیبانی فکری و اجرایی از جشنواره های علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و مذهبی
 • جلب مشارکت روزافزون آحاد دانشجویان به ویژه نخبگان و صاحب نظران در فعالیت های فرهنگی
 • تلاش برای پیوند فعالیت های فرهنگی با مسائل جامعه
 • رسیدگی و پیگیری مسائل اداری حوزه معاونت فرهنگی و ابلاغ شیوه نامه ها و آیین نامه ها و نظارت بر حسن اجرا و انجام آنها
 • دریافت و تنظیم اسناد مربوط به امتیازات فرهنگی اساتید گرامی و تشکیل منظم و منسجم کمیته ماده 1 (موضوع احتساب و بررسی امتیازات فرهنگی اساتید گرانقدر)