مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه: ناهید رستمی 

شماره تماس: