ردیف نام تشکل نام دبیر تاریخ انتخابات
1 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل امیرحسین ترابی 1398/9/9
2 انجمن فرهنگ و سیاست سیدمحمدحسین عربی 1397.07.24
3 جامعه اسلامی دانشجویان امیرمحمد کولانی 1398/9/5