مسئولان بسیج کارمندی دانشگاه رازی

مسئول بسیج حوزه 3 بسیج کارمندی برادران: جناب آقای حاج حسین عزیزی

مسئول  بسیج کارمندی خواهران دانشگاه رازی پایگاه آسیه: سرکار خانم ناهید رستمی

مسئول بسیج کارمندی خواهران دانشگاه رازی پایگاه راضیه: سرکار خانم آمینه مرادپور

 

نشریات بسیج کارمندی خواهران: