1399/11/01

دانشگاه کاشان، سومین برنامه از سلسله نشست های "ره دانش"را با موضوع "بررسی ابعاد حقوقی ترور دانشمندان هستهای" برگزار می نماید.

عنوان دوره: بررسی ابعاد حقوقی ترور دانشمندان هسته ای 

مدرس: دکتر عباس زراعت، استاد تمام دانشگاه کاشان 

روز و تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱ بهمن ماه 1399

ساعت برگزاری: ۱۰ تا ۱۲ 

لینک ثبت نام: 

Ertebatatefarhangi.kashanu.ac.ir/fa/form/471

مهلت ثبت نام: ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹ 

 

آخرین اخبار