اولین جلسۀ کمیتۀ اجرایی «صندوق نیکوکاری دانشگاهیان» روز سه شنبه 99.2.23 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار گردید.
در این جلسه که برای انسجام بخشی و سامان دادن به کمک های خیریه و عام المنفعه دانشگاهیان در قالب «صندوق نیکوکاری دانشگاهیان» تشکیل شد؛ مقرر گردید یک حساب به نام معاونت فرهنگی و اجتماعی و مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی افتتاح شود و نیز اطلاع رسانی مناسب به همکاران دانشگاهی جهت دریافت کمک های نقدی انجام گیرد تا صندوق فعالیت خود را در گام نخست با تأمین بخشی از نیازهای ضروری دانشگاهیان درگیر پیامدهای درمانی، اقتصادی و روانی بیماری کووید 19 به نحو شایسته آغاز نماید.

 

 

 

آخرین اخبار