کارشناس انجمن های علمی دانشجویی: 

نشانی الکترونیکی: 

شماره تماس: 34274578-083 داخلی 14