ردیف

نام انجمن

دبیر انجمن

شماره دانشجویی

 1.  

انجمن ادبیات فارسی

مریم مرادی

۹۶۷۱۰۳۰۳۳

 1.  

انجمن زیست شناسی

محمد میری

۹۵۵۳۲۳۰۲۴

 1.  

انجمن ژئو مکانیک نفت

محمد حسین عبدی

۹۷۲۱۲۳۲۰۸

 1.  

انجمن علوم اقتصادی

اکبر ژاله پور

۹۲۳۱۷۳۰۴۱

 1.  

انجمن علوم درمانگاهی دامپزشکی

امیرحسین مصلحی

۹۴۱۱۰۵۰۳۹

 1.  

انجمن علوم سیاسی

سجاد شیرمحمدی

۹۵۳۱۹۳۰۱۸

 1.  

انجمن گیاه پزشکی

کوثر طاهریان

۹۶۴۳۱۱۰۱۷

 1.  

انجمن منابع طبیعی

نوید منصوری

۹۶۴۸۱۲۰۱۳

 1.  

انجمن مهندسی شیمی

علی مالمیر

۹۵۲۴۱۳۰۳۰

 1.  

انجمن مهندسی عمران

امیر محمد والامنش

۹۵۲۳۱۳۰۵۰

 1.  

انجمن مهندسی معماری

محمدحسام کهزادی

۹۳۲۶۱۳۰۴۷

 1.  

انجمن مهندسی مکانیک

فاطمه کشوری

۹۵۲۳۳۳۰۳۶

 1.  

انجمن مواد و متالوژی

ارسلان ویسی سرچمی

۹۵۴۴۳۲۲۰۱

 1.  

انجمن مدیریت و کارآفرینی

محمدحسین فتاح پور

۹۷۳۰۸۴۰۰۲

 1.  

انجمن علوم پایه دامپزشکی

عارف قشقایی

۹۵۱۱۰۵۰۱۶

 1.  

انجمن روانشناسی

سیده دلنیا میری

۹۵۳۲۲۳۱۵۷

 1.  

انجمن مهندسی کامپیوترACM

امیررضا ایرانی علی پور

۹۴۲۵۱۳۰۰۵

 1.  

انجمن انرژی‌های پاک

سهیل فتحی پیر کاشانی

۹۶۲۴۲۴۰۱۱

 1.  

انجمن مدیریت بازرگانی جوانرود

کاوان شریفی

۹۶۹۵۲۳۰۲۶

 1.  

انجمن مدیریت مالی جوانرود

فاطمه صادقی راد

۹۵۹۵۱۳۰۴۱

 1.  

انجمن حسابداری جوانرود

امین رحمانی شهرکی

۹۶۹۵۰۳۰۱۹

 1.  

انجمن دانشکده کشاورزی سنقر

امیرحسین منصوری

۹۵۹۶۲۳۰۲۱

 1.  

انجمن خوشنویسی

محمد حسین شکری

۹۶۲۴۳۳۰۲۹

 1.  

انجمن تولید و ژنتیک گیاهی

یاسین نوروزی

۹۵۴۲۱۵۰۰۲

 1.  

انجمن ترویج

زهرا کرمی

۹۶۴۴۱۱۰۱۸

 1.  

انجمن جغرافیا

راضیه خیری

۹۴۷۴۱۵۰۰۱

 1.  

انجمن جامعه شناسی

مهدی ملکی

۹۵۳۲۴۳۰۲۹

 1.  

انجمن ریاضی

محمدرضا محمد خانی

۹۵۵۲۲۳۰۴۸

 1.  

انجمن علم اطلاعات

مسعود مهدوی پور

۹۴۳۲۱۳۰۳۳

 1.  

انجمن آمار

علیرضا ویسی

۹۵۵۱۰۳۰۴۹

 1.  

انجمن حقوق

حسین حمزه لویی

۹۵۷۳۳۳۰۱۳

 1.  

انجمن رباتیک

احسان پورمحمدی

۹۴۲۳۳۳۰۰۴

 1.  

انجمن روانشناسی سلامت

هانیه صدری

۹۶۳۲۲۳۰۲۲

 1.  

انجمن شیمی

زهرا پرنیا

۹۶۸۱۷۳۰۱۰

 1.  

انجمن علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مه رو صفایی پور زمانی

۹۷۱۱۸۳۱۱۹

 1.  

انجمن علوم دامی

رضا جمال پور

۹۵۴۴۳۳۰۰۶

 1.  

انجمن فیزیک

مهدی اکبری جوکار

۹۵۵۱۴۳۰۰۶

 1.  

انجمن کشاورزی و کارآفرینی

جمیل نوخاصی

۹۵۲۵۵۴۰۲۳

 1.  

انجمن مشاور مدرسه

بهاره حسینی

۹۶۳۲۳۴۰۱۷

 1.  

انجمن مشاور خانواده

نرگس فرهادی

۹۶۳۲۳۴۰۲۱

 1.  

انجمن مشاوره شغلی

فاطمه کرمی

۹۶۳۲۳۴۰۲۳

 1.  

انجمن مشاوره توانبخشی

فاطمه ناصری

۹۶۳۲۳۴۱۳۵

 1.  

انجمن مهندسی آب

سیروان کارگر

۹۵۴۴۴۳۰۱۷

 1.  

انجمن مهندسی برق

جنید شیانی فر

۹۶۲۲۷۴۰۰۱

 1.  

انجمن مهندسی خاک

ریزه وندی

۹۵۴۴۰۳۰۱۵

 1.  

انجمن مهندسی سازه

سپهر الماسی

۹۷۲۵۵۴۰۰۴

 1.  

انجمن مهندسی کامپیوتر

رامتین حافظی

۹۳۹۲۱۳۰۱۲

 1.  

انجمن علوم زیستی

رضوان عزیزی

۹۶۶۲۵۴۰۰۳

 1.  

انجمن علوم انسانی مدیریت ورزشی

جواد کریمی

۹۶۶۲۳۵۰۰۱

 1.  

انجمن معماری پایدار

امید دارائی نیا

۹۴۲۶۱۳۰۴۸

 1.  

انجمن  حسابداری

یزدان مرجانیان

۹۶۳۱۸۴۰۰۵

 1.  

انجمن  ادبیات انگلیسی

آرمین امیریان

۹۴۷۲۰۳۰۰۵

 1.  

انجمن نساجی

یوسف احمدی

۹۴۲۵۳۳۰۰۱

 1.  

انجمن فلسفه

ستاره باباجانی

۹۷۷۱۴۴۰۰۱

 1.  

انجمن محیط زیست

زینب امانی

۹۷۱۲۳۷۰۰۴

 1.  

انجمن  مکانیک بیو سیستم

امیر کاکایی

۹۵۴۴۱۳۰۲۱

 1.  

انجمن  کارآفرینان سنقر

محمدامین خلیل آبادی

۹۶۹۰۱۳۰۱۱

 1.  

انجمن  ژئوتکنیک عمران

رضا فرجی

۹۷۲۵۸۴۰۰۱

 1.  

انجمن  فناوری های نوین

مرتضی داداشی

۹۶۲۳۱۵۰۰۲

 1.  

انجمن تاریخ

شکوفه بابایی

۹۷۷۰۶۴۰۰۲

 1.  

انجمن نخبگان

امید محمدی

۹۵۲۵۱۳۰۴۹

 1.  

انجمن زبان شناسی

رویا تابعی

۹۵۲۱۳۷۰۰۱

 1.  

انجمن ادبیات عرب

زهرا سبزواری

۹۵۷۱۱۷۰۲۱

 1.  

انجمن نجوم

پریسا احمدی

۹۶۷۱۰۵۰۰۱

۶۵.  انجمن علمی بین رشته ای هنر و سازه های مهندسی امیر نیک پی ۹۵۹۲۲۳۰۳۷

 
اسامی انجمن های علمی-دانشجویی ۱۳۹۸

ردیف

نام انجمن

دبیر انجمن

شماره دانشجویی

 1.  

انجمن ادبیات فارسی

مریم مرادی

۹۶۷۱۰۳۰۳۳

 1.  

انجمن زیست شناسی

محمد میری

۹۵۵۳۲۳۰۲۴

 1.  

انجمن ژئو مکانیک نفت

محمد حسین عبدی

۹۷۲۱۲۳۲۰۸

 1.  

انجمن علوم اقتصادی

اکبر ژاله پور

۹۲۳۱۷۳۰۴۱

 1.  

انجمن علوم درمانگاهی دامپزشکی

امیرحسین مصلحی

۹۴۱۱۰۵۰۳۹

 1.  

انجمن علوم سیاسی

سجاد شیرمحمدی

۹۵۳۱۹۳۰۱۸

 1.  

انجمن گیاه پزشکی

کوثر طاهریان

۹۶۴۳۱۱۰۱۷

 1.  

انجمن منابع طبیعی

نوید منصوری

۹۶۴۸۱۲۰۱۳

 1.  

انجمن مهندسی شیمی

علی مالمیر

۹۵۲۴۱۳۰۳۰

 1.  

انجمن مهندسی عمران

امیر محمد والامنش

۹۵۲۳۱۳۰۵۰

 1.  

انجمن مهندسی معماری

محمدحسام کهزادی

۹۳۲۶۱۳۰۴۷

 1.  

انجمن مهندسی مکانیک

فاطمه کشوری

۹۵۲۳۳۳۰۳۶

 1.  

انجمن مواد و متالوژی

ارسلان ویسی سرچمی

۹۵۴۴۳۲۲۰۱

 1.  

انجمن مدیریت و کارآفرینی

محمدحسین فتاح پور

۹۷۳۰۸۴۰۰۲

 1.  

انجمن علوم پایه دامپزشکی

عارف قشقایی

۹۵۱۱۰۵۰۱۶

 1.  

انجمن روانشناسی

سیده دلنیا میری

۹۵۳۲۲۳۱۵۷

 1.  

انجمن مهندسی کامپیوترACM

امیررضا ایرانی علی پور

۹۴۲۵۱۳۰۰۵

 1.  

انجمن انرژی‌های پاک

سهیل فتحی پیر کاشانی

۹۶۲۴۲۴۰۱۱

 1.  

انجمن مدیریت بازرگانی جوانرود

کاوان شریفی

۹۶۹۵۲۳۰۲۶

 1.  

انجمن مدیریت مالی جوانرود

فاطمه صادقی راد

۹۵۹۵۱۳۰۴۱

 1.  

انجمن حسابداری جوانرود

امین رحمانی شهرکی

۹۶۹۵۰۳۰۱۹

 1.  

انجمن دانشکده کشاورزی سنقر

امیرحسین منصوری

۹۵۹۶۲۳۰۲۱

 1.  

انجمن خوشنویسی

محمد حسین شکری

۹۶۲۴۳۳۰۲۹

 1.  

انجمن تولید و ژنتیک گیاهی

یاسین نوروزی

۹۵۴۲۱۵۰۰۲

 1.  

انجمن ترویج

زهرا کرمی

۹۶۴۴۱۱۰۱۸

 1.  

انجمن جغرافیا

راضیه خیری

۹۴۷۴۱۵۰۰۱

 1.  

انجمن جامعه شناسی

مهدی ملکی

۹۵۳۲۴۳۰۲۹

 1.  

انجمن ریاضی

محمدرضا محمد خانی

۹۵۵۲۲۳۰۴۸

 1.  

انجمن علم اطلاعات

مسعود مهدوی پور

۹۴۳۲۱۳۰۳۳

 1.  

انجمن آمار

علیرضا ویسی

۹۵۵۱۰۳۰۴۹

 1.  

انجمن حقوق

حسین حمزه لویی

۹۵۷۳۳۳۰۱۳

 1.  

انجمن رباتیک

احسان پورمحمدی

۹۴۲۳۳۳۰۰۴

 1.  

انجمن روانشناسی سلامت

هانیه صدری

۹۶۳۲۲۳۰۲۲

 1.  

انجمن شیمی

زهرا پرنیا

۹۶۸۱۷۳۰۱۰

 1.  

انجمن علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مه رو صفایی پور زمانی

۹۷۱۱۸۳۱۱۹

 1.  

انجمن علوم دامی

رضا جمال پور

۹۵۴۴۳۳۰۰۶

 1.  

انجمن فیزیک

مهدی اکبری جوکار

۹۵۵۱۴۳۰۰۶

 1.  

انجمن کشاورزی و کارآفرینی

جمیل نوخاصی

۹۵۲۵۵۴۰۲۳

 1.  

انجمن مشاور مدرسه

بهاره حسینی

۹۶۳۲۳۴۰۱۷

 1.  

انجمن مشاور خانواده

نرگس فرهادی

۹۶۳۲۳۴۰۲۱

 1.  

انجمن مشاوره شغلی

فاطمه کرمی

۹۶۳۲۳۴۰۲۳

 1.  

انجمن مشاوره توانبخشی

فاطمه ناصری

۹۶۳۲۳۴۱۳۵

 1.  

انجمن مهندسی آب

سیروان کارگر

۹۵۴۴۴۳۰۱۷

 1.  

انجمن مهندسی برق

جنید شیانی فر

۹۶۲۲۷۴۰۰۱

 1.  

انجمن مهندسی خاک

ریزه وندی

۹۵۴۴۰۳۰۱۵

 1.  

انجمن مهندسی سازه

سپهر الماسی

۹۷۲۵۵۴۰۰۴

 1.  

انجمن مهندسی کامپیوتر

رامتین حافظی

۹۳۹۲۱۳۰۱۲

 1.  

انجمن علوم زیستی

رضوان عزیزی

۹۶۶۲۵۴۰۰۳

 1.  

انجمن علوم انسانی مدیریت ورزشی

جواد کریمی

۹۶۶۲۳۵۰۰۱

 1.  

انجمن معماری پایدار

امید دارائی نیا

۹۴۲۶۱۳۰۴۸

 1.  

انجمن  حسابداری

یزدان مرجانیان

۹۶۳۱۸۴۰۰۵

 1.  

انجمن  ادبیات انگلیسی

آرمین امیریان

۹۴۷۲۰۳۰۰۵

 1.  

انجمن نساجی

یوسف احمدی

۹۴۲۵۳۳۰۰۱

 1.  

انجمن فلسفه

ستاره باباجانی

۹۷۷۱۴۴۰۰۱

 1.  

انجمن محیط زیست

زینب امانی

۹۷۱۲۳۷۰۰۴

 1.  

انجمن  مکانیک بیو سیستم

امیر کاکایی

۹۵۴۴۱۳۰۲۱

 1.  

انجمن  کارآفرینان سنقر

محمدامین خلیل آبادی

۹۶۹۰۱۳۰۱۱

 1.  

انجمن  ژئوتکنیک عمران

رضا فرجی

۹۷۲۵۸۴۰۰۱

 1.  

انجمن  فناوری های نوین

مرتضی داداشی

۹۶۲۳۱۵۰۰۲

 1.  

انجمن تاریخ

شکوفه بابایی

۹۷۷۰۶۴۰۰۲

 1.  

انجمن نخبگان

امید محمدی

۹۵۲۵۱۳۰۴۹

 1.  

انجمن زبان شناسی

رویا تابعی

۹۵۲۱۳۷۰۰۱

 1.  

انجمن ادبیات عرب

زهرا سبزواری

۹۵۷۱۱۷۰۲۱

 1.  

انجمن نجوم

پریسا احمدی

۹۶۷۱۰۵۰۰۱

۶۵.  انجمن علمی بین رشته ای هنر و سازه های مهندسی امیر نیک پی ۹۵۹۲۲۳۰۳۷