• کسب مقام اول در بخش کانون برتر در جشنواره ملی رویش توسط کانون قرآن و عترت (اسفندماه ۱۳۹۱)
 • کسب مقام اول در بخش کانون برتر در جشنواره ملی رویش توسط کانون شناخت مشاهیر(طه) (اسفندماه ۱۳۹۱)
 • کسب مقام اول کشوری در پنجمین جشنواره ملی رویش توسط کانون قرآن و عترت (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • کسب مقام سوم کشوری در پنجمین جشنواره ملی رویش توسط کانون شهدا (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • کسب مقام چهارم کشوری در پنجمین جشنواره ملی رویش توسط کانون فیلم و عکس (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • کسب مقام برگزیده در بخش موسیقی پنجمین جشنواره ملی رویش توسط گروه نغمه (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • کسب مقام برگزیده توسط دبیر شواری هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه-آقای صابر خاموشی (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • کسب مقام کارشناس برگزیده توسط کارشناس کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه خانم سمیه کیانی (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 • کسب مقام اول کشوری در بخش امدادرسانی و امورخیریه توسط کانون هلال احمر در هفتمین جشنواره ملی رویش (تابستان ۹۸)
 • کسب تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران توسط کانون هلال احمر (آذر ماه ۹۸)
 • کسب مقام اول کمپین «در خانه بمانیم» توسط کانون همیاران سلامت روان (اردیبهشت ۱۳۹۹)
 • کسب مقام سوم جشنوارۀ ملی سفیران بشردوستی توسط خانم زهرا میرمعینی (بهمن ماه ۱۳۹۹)
 • کسب مقام هفتم جشنوارۀ ملی سفیران بشردوستی توسط خانم مهدیه رجبی (بهمن ماه ۱۳۹۹)
 • کسب مقام برتر در بخش کانون برتر منطقۀ پنج در همایش کانون‌های سلامت روان کشور توسط کانون همیاران سلامت روان (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • تقدیر از خانم نیره هژبری کارشناس کانون‌های فرهنگی دانشگاه رازی در هشتمین جشنوارۀ ملی رویش (شهریور ماه ۹۹)
 • کسب مقام برگزیده در زمینه همیاران سلامت در هشتمین جشنواره ملی رویش توسط کانون همیاران سلامت (شهریور ماه ۹۹)
 • کسب عنوان چهرۀ موفق کانونی دانشگاه رازی در هشتمین جشنوارۀ ملی رویش توسط آقای امیرمحمد شهبازی دبیر کانون همیاران سلامت (شهریور ماه ۹۹)
 • تقدیر از رادیو رویش دانشگاه رازی جهت پخش  روزانۀ آنلاین در هشتمین جشنوارۀ ملی رویش (شهریور ماه ۹۹)
 • تقدیر از خانم نیره هژبری کارشناس کانون‌های فرهنگی دانشگاه رازی در نهمین جشنوارۀ ملی رویش (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب مقام برگزیده در بخش کانون های اجتماعی نهمین جشنوارۀ ملّی رویش توسط کانون همیاران سلامت روان (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب مقام برگزیده در بخش کانون های اجتماعی نهمین جشنوارۀ ملّی رویش توسط کانون امید اجتماعی (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب عنوان برگزیده در بخش ترانه سرایی نهمین جشنوارۀ ملّی رویش توسط خانم حسنا خوش‌چهره (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب عنوان شایستۀ تقدیر در بخش موسیقی نهمین جشنوارۀ ملّی رویش توسط گروه موسیقی «آدُر» به سرگروهی جناب آقای کیوان جباری (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب عنوان برگزیده در بخش نثر ادبی جشنوارۀ ملی پروین اعتصامی توسط خانم حسنی خوش چهره (خردادماه ۱۴۰۰)
 • میزبانی حسینیۀ مجازی دانشگاهیان کشور توسط رادیو و رسانۀ رویش (مردادماه ۱۴۰۰)