137

نشست علمی "نظام آبیاری اراضی ایران در عصر سلجوقیان"

 انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمان و انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه رازی برگزار می کند:👇 👇

               نشست علمی
"نظام آبیاری اراضی ایران در عصر سلجوقیان"

                    باحضور

 دکتر جمشید روستا
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دکتر پوریا اسمعیلی
 مدرس گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی

                دبیر نشست
🟡 دکتر طلعت ده پهلوان
عضو هیئت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی

 زمان: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403ساعت 20 الی 22

         لینک ورود به جلسه
https://gharar.ir/r/a773c971

 


شناسه : 14569692

آخرین اخبار