412

فراخوان شرکت در انتخابات و کاندید شدن در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی

 اطلاع صاحبان نشریات دانشجویی دانشگاه می رساند باتوجه به اینکه تنها مدیران مسئول نشریات فعال دانشجویی ، حق شرکت در انتخابات و نیز کاندید شدن در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را داشته و تنها ملاک اعلام نشریه فعال ، بارگزاری و گزارش سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی می باشد ، لذا مدیران مسئول و صاحبان نشریات دانشگاه تا پایان روز چهارشنبه 1403/2/12 فرصت دارند که نسبت به بارگزاری نشریه خود در این سامانه اقدام نمایند.

 
 


شناسه : 14174792

آخرین اخبار