کارشناس فعالیت های قرآنی:  قدسی موحدیان

آدرس الکترونیکی: mgh۹۵۴۶۱@gmail.com

شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ داخلی ۱۹