1399/11/7
گروه علوم تاریخی و باستان شناسی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار می کنند:                   
از سلسله نشست های نقد و بررسی تاریخ محلی کرمانشاه
«نقد کتاب  کرمانشاهان در گذر بزرگ مردان» 
 
با حضور:
مؤلف اثر: آقای محسن درکه                       
دکتر حسین علی بیگی  دکترای تاریخ اسلام مدرس دانشگاه
دکتر سجاد دادفر عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی 
 دکتر روح الله بهرامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی
 
زمان: سه شنبه 1399/11/07          ساعت 15تا17 
 
لینک نشست:

آخرین اخبار