کارشناس انجمن های علمی دانشجویی:                      

نشانی الکترونیکی: 

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۷۸-۰۸۳ داخلی ۱۴