1399/11/07

کنگره ملی زنان شهید،جانباز و آزاده با عنوان حماسه اسوه های ماندگار با مشارکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و درحوزه های فرهنگی،آموزشی،اجتماعی،روانشناختی، سیاسی و بین الملل، رسانه و فضای مجازی و سلامت برگزار می گردد.

عناوین مطالعاتی برای ارسال مقالات به کنگره ملی بزرگداشت زنان شهید، جانباز و آزاده، در ۸ عنوان شامل حوزه های «فرهنگی و آموزشی»، «اجتماعی و روانشناختی»، «اقتصادی»، «سیاسی و بین المللی»، «حقوقی»، «دفاعی»، «رسانه و فضای مجازی» و «سلامت» می باشد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  تا 7 بهمن ماه 1399 

مهلت ارسال اصل مقالات: تا 7 اسفندماه 1399 

از نویسندگان سه مقاله برتر در هر حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

 

آخرین اخبار