ردیف نام تشکل نام دبیر/مسئول عنوان پرسنلی
1 انجمن اسلامی مدرسین جلیل صحرایی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه
2 بسیج اساتید ناصر معینی نقده عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
3 بسیج کارمندی حسین عزیزی فرمانده حوزه ۳ بسیج کارمندی