در سایه حمایت دانشگاه ها از فعالیت های سیاسی دانشجویی در حال حاضر تشکل های اسلامی دانشجویی (به غیر از دفاتر بسیج دانشجویی) با عناوین مختلف در سطح دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می نمایند که با توجه به فضای مساعد جامعه دامنه فعالیت این تشکل ها از عرصه دانشگاه ها فراتر رفته و در پهنه ملی به جهت دهی و روشنگری افکار عمومی می پردازند.

فعالیت تشکل های اسلامی دانشجویان در دانشگاه ها شامل برگزاری مراسم مختلف سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، تریبون آزاد، برگزاری اردوهای فرهنگی، انتشار نشریات، موضع گیری های سیاسی در قالب بیانیه ها و بسیاری فعالیت های دیگر می باشد.