285

بازدید علمی از روستای پلکانی پالنگان

به همت انجمن علمی-دانشجویی معماری بازدید علمی از روستای تاریخی - پلکانی پالنگان به مدت 10 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.

 

 


شناسه : 1010255

آخرین اخبار