• انجمن علمی شیمی برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی فیزیک برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی مهندسی آب برگزیده در بخش نشریه دانشجویی چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
 • انجمن علمی دامپزشکی برگزیده در بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی به عنوان برگزیده بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۰)
 • انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی برگزیده در بخش کار آفرینی پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزیده در بخش مسابقات علمی و فناورانه پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • جناب آقای رضا ترابی دبیر برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • کارشناس برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان۹۱ توسط کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزیده بخش پژوهش ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
 • انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزیده بخش نشریه ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش فعالیت های آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی به عنوان برگزیده بخش اختراع هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • کسب مقام اول در سومین دوره مسابقات ملی شناورهای هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف در آبان ماه ۱۳۹۳
 • انجمن علمی دانشجویی عمران انجمن قابل تقدیر در هشتمین جشنواره ملی حرکت مهر ۹۴
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی «گروه برتر سومین گردهمایی مسئولان گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور» اردیبهشت ۹۵
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان شایسته تشویق بخش ترویج نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش کارآفرینی نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی فیزیک به عنوان شایسته تقدیر بخش آموزش نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان برگزیده بخش فضای مجازی دهمین جشنواره ملی حرکت (دی ماه سال ۹۶)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان شایسته تقدیر بخش انجمن علمی برتر دهمین جشنواره ملی حرکت (دی ماه سال ۹۶)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان شایستۀ تقدیر بخش فضای مجازی یازدهمین جشنوارۀ ملی حرکت (آذرماه ۱۳۹۷)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری به عنوان شایستۀ تقدیر در بخش فضای مجازی یازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت (آذر ماه ۱۳۹۸)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک، کسب رتبۀ دوم در بخش مسابقات در دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت (مرداد ماه ۱۳۹۹) 
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری به عنوان شایستۀ تقدیر در بخش انجمن برتر در دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت (مرداد ماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه اول در بخش انجمن برتر توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه دوم در بخش انجمن برتر توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی (اسفندماه۱۳۹۹)
 • کسب رتبه اول در بخش انجمن پویا توسط انجمن تولید و ژنتیک گیاهی (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه دوم در بخش خلاقانه توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه سوم در بخش کارآفرینی توسط انجمن علمی دانشجویی ترویج و کشاورزی (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه سوم در بخش ویژه جشنواره توسط انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب مقام شایسته تقدیر در بخش ایده شو توسط انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی (اسفندماه ۱۳۹۹)