ردیف نام تشکل نام دبیر تاریخ انتخابات
۱ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سبحان اعظمی ۱۳۹۸/09/09
۲ انجمن فرهنگ و سیاست سیدمحمدحسین عربی 1397/07/24
۳ بسیج دانشجویی رضا صالحی 1398/03/07
4 جامعه اسلامی دانشجویان امیرمحمد کولانی ۱۳۹۸/09/05