نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیانات رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان

بیانات رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان


دانلود جمله های برگزیده بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶  

دانلود متن کامل بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶

الف) متن بیانات در دیدار با اساتید دانشگاه ها

ب) متن بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان