انجمن های علمی مسئله محور - باشگاه دانشجویان

باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

انجمن های علمی مسئله محور

انجمن های علمی مسئله محور


انجمن های علمی مسئله محور

دستورالعمل اجرایی انجمن های مسئله محور

عناوین مسائل

فرم طرح نویسی

نمونۀ مشابه (جایزۀ شهید احمدی روشن)

 

جهت ثبت نام سرتیم پژوهشی انجمن مسئله محور اینجا کلیک نمایید.