8191
در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد..

روژان

گاهنامۀ فرهنگی اجتماعی (کردی فارسی)

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: علی علیزاده

سال دوم، شمارۀ پنجم، زمستان 1397

آخرین اخبار