12 05 2020
237

نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی با ریاست دانشگاه رازی برگزار شد.

نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی با ریاست دانشگاه روز دوشنبه 99.2.22 در محل دفتر ریاست دانشگاه از ساعت 10 الی 13 برگزار گردید.

در این نشست گزارش برنامه های فرهنگی در یک سال گذشته به سمع و نظر ریاست محترم دانشگاه رسانده شد، و نیز رئوس برنامه های راهبردی حوزه فرهنگی تا سال 1404 مطرح و تشریح گردید.

در پایان دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، ضمن بیان اهمیت کارفرهنگی در ایام تعطیلی دانشگاه در فضای مجازی، بر سامانه سپاری فعالیت ها، کیفیت بخشی به برنامه ها، توجه به برنامه راهبردی و انعکاس کامل فعالیت های انجام گرفته در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی تأکید نمودند.

آخرین اخبار