مسئول دبیرخانه: ناهید رستمی 

شماره تماس: 34274578-0833 داخلی 22