کارشناس تشکل های اسلامی دانشجویان: قدسی موحدیان

نشانی الکترونیکی: mgh95461@gmail.com

شماره تماس: 08334274578 داخلی 19