کارشناس تشکل های اسلامی دانشجویان: قدسی موحدیان

آدرس الکترونیکی: mgh95461@gmail.com

شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ داخلی 19