مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر تورج زینی وند

 

 تلفن:4274578(833)98+