لیست انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی

 

  1. انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 

انجمن علمی دانشجویی زبان ادبیات انگلیسی

انجمن علمی دانشجویی ادبیات عرب

 انجمن علمی دانشجویی تاریخ

 انجمن علمی دانشجویی پویش جغرافیایی

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی

انجمن علمی دانشجویی حقوق

 

 

 

 

 

 

           

2- انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

 

 انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

 انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت

 انجمن علمی دانشجویی علم و اطلاعات

انجمن علمی دانشجویی حسابداری

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی

 انجمن علمی دانشجویی کسب و کار الکترونیک

 انجمن علمی دانشجویی علوم اقتصاد

 انجمن علمی دانشجویی بازاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پایه

 

 انجمن علمی دانشجویی ریاضی

 انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

 انجمن علمی دانشجویی شیمی

 انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

 انجمن علمی دانشجویی فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

5- انجمن های علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی

 

انجمن علمی دانشجویی مدیریت ورزشی

 انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی ورزشی

 انجمن علمی دانشجویی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی

 

ژ انجمن علمی دانشجویی ژئوتکنیک عمران

م انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد  و متالورژی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

انجمن علمی دانشجویی مهندسی سازه

انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی دانشجویی رباتیک

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

انجمن علمی دانشجویی مخابرات

انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی

انجمن علمی دانشجویی هیدرولیک و هیدرولوژی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی زلزله

 انجمن علمی دانشجویی ژئومکانیک نفت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی نساجی

 انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک

 انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی

 

انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی

انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن علمی دانشجویی علوم دامی

انجمن علمی دانشجویی کشاورزی و کارآفرینی

انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی

انجمن علمی دانشجویی منابع طبیعی

انجمن علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم

انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب

انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

انجمن علمی دانشجویی علوم پایه دامپزشکی

انجمن علمی دانشجویی علوم درمانگاهی دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- انجمن های علمی دانشجویی بین رشته ای

 

انجمن علمی دانشجویی نخبگان دانشگاه رازی

انجمن علمی دانشجویی انرژی های پاک

انجمن علمی دانشجویی مدیریت سبز