شرح وظایف:

۱ - پیگیری و نظارت بر درخواستهای برنامه های اجرایی کانون ها

۲-نظارت بر فعالیت کانون ها

۳-تنظیم صورت جلسات مالی کانون ها

۴-پیگیری و بررسی پرداخت جوایز مسابقات کانونی

۵-پیگیری و نظارت بر انتخابات کانون ها

۶-حضور در جلسات مجمع عمومی کانون ها

۷-پیگیری و همراهی با اردوهای دانشجویی

۸-ثبت کلیه فعالیت های کانون ها در درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۹-بروزرسانی اطلاعات کانون‌ها در سامانه جامع فرهنگی و درگاه فرهنگی وزارت علوم

۱۰-شرکت در برگزاری جشنواره رویش درون دانشگاهی و جشنواره ملی رویش و ارسال گزارش کامل به وزارت علوم

۱۱-ارسال گزارش کامل برگزیدگان درون دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره ملی رویش در سامانه رویش کشوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۱۲-دریافت کلیه آثار دانشجویان شرکت کننده در جشنواره ملی رویش

۱۳-پیگیری و ارسال آثار دریافتی جشنواره به داوران جهت داوری

۱۴-واریز جوایز نقدی ه جشنواره ملی رویش به برگزیدگان کشوری

۱۵- استعلام آموزشی و انضباطی دانشجویان متقاضی تاسیس کانون و اعضای مجمع عمومی و کاندیداهای انتخابات

۱۶-شرکت و همراهی بر عملکرد نحوه برگزاری جشن های مربوط به کانون ها

۱۷-نظارت و بررسی پادکست های تولید شده توسط رادیو رویش

۱۸-انتشار پادکستهای تولید شده کانون ها در کانال های مرتبط با دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

۱۹-مطالعه و بررسی اساسنامه کانون‌های متقاضی تاسیس و ارجاع آن به مدیر فرهنگی

۲۰-شرکت و همراهی ،در برگزاری جلسات داخلی کانون‌ها

۲۱-پیگیری مشکلات سامانه جامع فرهنگی