ردیف نام تشکل نام دبیر تاریخ انتخابات
۱ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سبحان اعظمی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۲ انجمن فرهنگ و سیاست سیدمحمدحسین عربی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۳ بسیج دانشجویی رضا صالحی ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۴ جامعه اسلامی دانشجویان امیرمحمد کولانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

 

 

 

ردیف نام تشکل نام دبیر تاریخ انتخابات
۱ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سبحان اعظمی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۲ انجمن فرهنگ و سیاست سیدمحمدحسین عربی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۳ بسیج دانشجویی رضا صالحی ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۴ جامعه اسلامی دانشجویان امیرمحمد کولانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۵