این رویداد به درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک، مهندسی منابع آب و سازه¬های هیدرولیکی جهت برگزاری کارگاه نرم افزار ژئواستدیو که برای درس سدهای خاکی مورد نیاز می¬باشد و انجمن علمی دانشجویی مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه رازی با توجه به تعطیلی دانشگاه در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا اقدام به برگزاری این کارگاه در فضای مجازی نمود. در این راستا گروهی با این عنوان در فضای مجازی تشکیل شده و فیلم آموزشی هر جلسه در گروه بارگزاری شده و دانشجویان سوالات خود را مطرح می¬نمایند. جناب آقای افشین قبادیان دانشجوی مقطع دکتری ژئوتکنیک دانشگاه رازی تدریس این کارگاه را بر عهده دارند. لازم به ذکر است که در جهت استفاده هرچه بیشتر دانشجویان تا پایان ترم این گروه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. سرفصل¬های دوره: - تعیین معادله و محل استقرار بالاترین خط نشت آب - تعیین میزان نشت از بدنه وپی بطورجداگانه، بارسم خطوط شبکه¬ی جریان - تعیین میزان نِشَست - تحلیل پایداری استاتیکی و تعیین ضرایب اطمینان پایداری سد در حالات مختلف بهرهبرداری و آبگیری سد و افت سریع و تعیین شرایط بحران - تعیین حداکثر ممکن ارتفاع آب پشت سد به طوری که پایداری آن درحالت استاتیکی همچنان برقرار باشد. - تحلیل پایداری دینامیکی سد براساس رکورد زلزله¬های اتفاق افتاده در منطقه¬ی احداث سد و کنترل رفتار سد در پایان دوره به دانشجویان گواهی شرکت در دوره از طرف معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی اعطا خواهدشد.

آخرین اخبار