با توجه به اینکه انتخابات کانون‌های فرهنگی بصورت الکترونیکی در سامانه جامع امور فرهنگی برگزار می‌گردد، تمامی اعضای مجمع عمومی کانون می‌بایست نسبت به ثبت مشخصات خود در کانون مورد نظر در سامانه جامع امور فرهنگی  اقدام نمایند.

 

بدیهی است تنها افرادی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که مشخصات خود را در موعد مقرر در سامانه ثبت کرده باشند.

آخرین اخبار