ردیف نام تشکل نام دبیر تاریخ انتخابات
۱ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل امیرحسین ترابی ۱۳۹۸/۹/۹
۲ انجمن فرهنگ و سیاست سیدمحمدحسین عربی ۱۳۹۷,۰۷.۲۴
۳ جامعه اسلامی دانشجویان امیرمحمد کولانی ۱۳۹۸/۹/۵