«#چالش_کرونا» 

شامـل: شـناسایی وحمایت از ایـده ها و نیز محصولات و اقـدامات خلاقانه است. هریک از ایده ها می بایست مرتبط با بهداشت، درمان و پیشگیری، مدیریت و سیاستگذاری، پیامدهای اقتصادی، آسیب های اجتماعی باشد.

 علاقمنـدان می تواننـد جهت کسب اطلاعـات بیشتر به پایگـاه اطلاع رسـانی به نشـانی: www.candoportal.com مراجعه نمایند.

 

آخرین اخبار