2419
کانون گردشگری و ایران‌شناسی دانشگاه رازی برگزار کرد؛

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی بیستون

کانون گردشگری و ایران‌شناسی دانشگاه رازی اردوی یکروزۀ بازدید از مجموعۀ تاریخی بیستون را روز پنجشنبه 4 خردادماه 1402 ویژۀ دانشجویان دختر برگزار کرد.

در این اردو دکتر مهدی عزتی مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همچنین عضو هیئت علمی گروه تاریخ درمورد آثار باستانی مجموعۀ تاریخی بیستون توضیحاتی به دانشجویان ارائه دادند.

همچنین در ادامه دانشجویان از موزۀ تاریخ طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بازدید به عمل آوردند.

آخرین اخبار