1318
انجمن علمی‌دانشجویی مهندسی نساجی برگزار کرد.

بازدید علمی از کارخانجات فرش زاگرس

انجمن علمی مهندسی نساجی رازی با همکاری جناب آقای دکتر بابااحمدی، بازدید علمی از کارخانۀ فرش زاگرس کرمانشاه را ویژۀ دانشجویان در خرداد ۱۴۰۱ برگزار کردند.

کانال انجمن علمی مهندسی نساجی دانشگاه رازی کرمانشاه
@textile_raziuniversity

آخرین اخبار