1. دکتر طهماسب علی پوریانی: رئیس کمیته
  2. دکتر شجاع تفکری رضایی: دبیر کمیته
  3. دکتر علی طهماسبی: عضو حقوق دان کمیته
  4. دکتر علی اکبر محسنی: عضو هیئت علمی کمیته
  5. دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه: عضو هیئت علمی کمیته
  6. دکتر امیرعباس عزیزی فر: عضو هیئت علمی کمیته
  7. دکتر محمدابراهیم نوریان سرور: نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در کمیته ناظر بر نشریات
  8. خانم مهری مارابی: کارشناس نشریات در کمیته ناظر بر نشریات
  9. آقای سیدمحمدحسین عربی: عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
  10. آقای ارسلان ویسی سرچمی:  عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
  11. آقای فرهاد نصیریان: عضو دانشجویی کمیته (علی البدل)