دکتر محمد راستی‌ویس

استادیار گروه فیزیک

 

 

سمت: مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: m.rasti@razi.ac.ir

تلفن: 08334343414 – 08334343413