دکتر علی مرتضوی‌مهر

استادیار گروه الهیات

 

 

سمت: مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل:  ali.mortazavimehr@gmail.com


تلفن: 08334343414 – 08334343413