اسامی رابطان فرهنگی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه رازی

نام و نام خانوادگی رابط فرهنگی نام خوابگاه دانشجویی سمت
محجوب السادات تقوی کوثر  مسئول فیلم و سینما
مریم کریمی کوثر مسئول برنامه های فرهنگی و اردوهایی دانشجویی
مریم امیری کوثر مسئول اتاق ایده و خلاقیت
پرستو رضایی حضرت زینب(س)  رابط فرهنگی
مهتاب دبیریان

شهید مفتح

رابط فرهنگی
سارا محمدیاری شهید بهشتی رابط فرهنگی
امیرمحمد حاتمی شهید اشرفی رابط فرهنگی
مهدی رجبیان شهید مطهری(ره) رابط فرهنگی
مهدی نافعی شهید مطهری(ره) رابط فرهنگی
ایمان خلقی شهید مطهری(ره) رابط فرهنگی