انجمن‌های علمی دانشجویی

کارشناس انجمن های علمی دانشجویی:  فرشته بهرامی                                     

نشانی الکترونیکی: F.bahramipoor73@gmail.com 

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۷۸-۰۸۳ داخلی 21

لیست انجمن‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه رازی

انجمن های علمی دانشجویی بین رشته ای
انجمن های علمی دانشجویی بین رشته ای
انجمن علمی دانشجویی نخبگان دانشگاه رازی انجمن علمی دانشجویی انرژی های پاک انجمن علمی دانشجویی مدیریت سبز
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی
انجمن علمی دانشجویی ژئوتکنیک عمران انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق انجمن علمی دانشجویی مهندسی سازه ...
انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی
انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی
انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی انجمن علمی دانشجویی علوم دامی انجمن علمی دانشجویی کشاورزی و کارآفرینی انجمن...
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی
انجمن علمی دانشجویی مدیریت ورزشی انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی ورزشی انجمن علمی دانشجویی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پایه
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پایه
انجمن علمی دانشجویی ریاضی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی انجمن علمی دانشجویی شیمی انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر انجمن علمی...
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت انجمن علمی دانشجویی علم و اطلاعات انجمن علمی دانشجویی حسابداری ...
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
انجمن علمی دانشجویی زبان ادبیات انگلیسی انجمن علمی دانشجویی ادبیات عرب انجمن علمی دانشجویی تاریخ انجمن علمی دانشجویی پویش جغرافیایی ...