کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار(cma2)توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار(cma2)توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد.

کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار(cma2)توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد.


در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۷ به مدت دو ساعت کارگاه آشنایی با نرم افزار(cma2) با تدریس خانم رویا حیدری کارشناس ارشد مشاوره و با حضور دکتر صیدی برگزار گردید.