کارگاه آموزش مقاله نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی مشاوره برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزش مقاله نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی مشاوره برگزار شد.

کارگاه آموزش مقاله نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی مشاوره برگزار شد.


 

در تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ کارگاه آموزش مقاله نویسی به مدت ۳ ساعت با تدریس جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد.